Představení projektu „Technologie pro zpracování výkopových zemin“

Název programu: Nízkouhlíkové technologie OP PIK (OP PIK)

Název projektu: Technologie pro zpracování výkopových zemin

Jméno žadatele: Brabec & Brabec stavební s.r.o.

Termín realizace: 30.7.2020 – 16.9.2020

Způsobilé výdaje 6 881 600,- Kč

Dotace: 3 096 720,- Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo pořízení technologie pro třídění výkopových zemin, která umožňuje zpracovat výkopovou zeminu na zásypový materiál. Bylo pořízeno pásové rypadlo s třídící lopatou (třídící a drtící lopata) pro třídění zeminy, ornice, kompostu a zásypových materiálů využívaných ve stavebnictví. Třídící lopata umožňuje výkopový materiál třídit, prosévat, drtit, míchat a provzdušňovat, a opětovně jej použít pro zásypy a hutnění, čímž snižuje množství odpadů ze stavební výroby.

Závěry a výsledky

Pořízená technologie umožňuje cca 83% výkopové zeminy zpracovat a použít jako zásypový materiál v místě realizace stavby. Realizace projektu tak umožnila výrazně zvýšit množství zpracovaného stavebního odpadu (výkopové zeminy) a úměrně tomu zásadně snížit množství skládkovaného odpadu. Vedle environmentálních přínosů (snížení množství skládkovaného odpadu, snížení objemu přepravy) umožnila realizace projektu zefektivněním výrobních postupů také zvýšit kapacitu stavební výroby firmy a zvýšit ekonomickou efektivitu procesu výstavby.

Projekt „Technologie pro zpracování výkopových zemin“ je spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl dotačně podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Nízkouhlíkové technologie, ve výzvě „Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V“.